Zásady zpracování osobních údajů

Jak v netpromotion group s.r.o. zpracováváme osobní údaje?

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti netpromotion group s.r.o.

(dále jen „Zásady“)

Správce osobních údajů: netpromotion group s.r.o., IČ: 026 46 315, sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
(dále jen „Správce)“

Kontaktní email správce: gdpr@netpromotion.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 036 90 121, se sídlem Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (dále jen „Poveřenec“)

Kontaktní údaje Pověřence: www.i-poverenec.cz; info@kp-partners.cz

ÚVOD

Tyto Zásady popisují nakládání s Vašimi osobními údaji a jsou obecným základem a informačním pramenem pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto zásady Vás informují o stanoveném účelu zpracování, právním titulu zpracování, omezení uložení shromážděných osobních údajů a o dalších důležitých věcech. V Zásadách se dočtete i o Vašich právech, a to:

Pokud se Vám nelíbí jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje můžete se na nás obrátit na emailové adrese bana@netpromotion.cz, nebo máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

1. Základní informace

 1. Správce nabízí služby v oblasti prezentace podnikatelských subjektů formou internetových katalogů www.netkatalog.cz; www.ekatalog.cz; www.idatabaze.cz; www.netfirmy.cz a provozuje webové sídlo netpromotion.cz. Správce je zároveň aktivní v obchodní činnosti související s vytvářením webových prezentací „na míru“ a tvorbě tzv. linkbuildingu.
 2. Partnerem Správce je právnická nebo fyzická osoba, která se účastní na procesu zajištění poskytované služby.
 3. Klientem jste Vy – subjekty, kterých osobní údaje se objeví v internetových katalozích, případně jste smluvními stranami Správce pokud jde o tvorbu webové prezentace, nebo tzv. linkbuildingu.
 4. KSprávce zpracovává osobní údaje Klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOOÚ“), a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 5. Klient není povinen poskytnout Správci osobní údaje, které Správce nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon. Pokud však Klient odmítne poskytnout Správci osobní údaje definované předešlou větou, je Správce oprávněn odmítnout poskytnutí služby Klientovi. Pokud bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje, které nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon, bude tak činit pouze s Vašim dobrovolným souhlasem, nebo z důvodu svého oprávněného zájmu před uzavřením smlouvy.

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy o tvorbě webové prezentace, nebo smlouvy o tzv. linkbuildingu. Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány z důvodu marketingové prezentace Vás – subjektu údajů v internetových katalozích, a to buď zdarma a zároveň budou zpracovávány za účelem uzavření úplatné smlouvy o prezentaci subjektu údajů v internetových katalozích. V případě, že Vám poskytneme jakoukoliv úplatnou službu, ponecháme si část osobních údajů z důvodu Vaší i naší soudní ochrany, a to v souvislosti s Vašimi právy, např. na náhradu škody. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem přímého marketingu Správce, avšak pouze pokud k tomu udělíte dobrovolný souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Správce může použít Vaše osobní údaje v souvislosti s přímým marketingem, i když mu k tomu bude svědčit oprávněný zájem.

3. Předmět zpracování osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správce shromažďuje tyto údaje, kdy některé z nich jsou osobními údaji, které potřebuje k poskytnutí služby:

 1. obchodní firma právnické, nebo fyzické osoby,
 2. adresa sídla, nebo provozovny právnické osoby, nebo fyzické osoby – podnikatele,
 3. webové sídlo právnické, nebo fyzické osoby – podnikatele,
 4. logo podnikatele (které může být ochrannou známkou),
 5. předmět činnosti,
 6. otevírací doba,
 7. kontaktní údaje (email, telefon)

Klient bere na vědomí, že Správce může zpracovávat IP adresu a session cookies (umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté), a to v případě že k uzavření smlouvy se Správcem dojde prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (tzv. online) a zároveň u Vašich kontaktních údajů může tyto Správce použít i pro obchodní sdělení pokud převáží oprávněný zájem Správce nad zájmy Klienta. Tzv. persistent cookies (umožňují našim internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.) Správce zpracovává pouze pokud k tomu dáte souhlas.

4. COOKIES

Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.
Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

 Naše internetové stránky používají cookies, které:
Naše stránky nevyužívají pouze nezbytné cookies pro fungování webu a analytické cookies, ale i cookies, které využíváme k tzv. remarketingu. Pokud jste navštívili naše stránky a souhlasili jste s uložením souboru cookie do Vašeho zařízení tak pokud budete procházet internet, bude se Vám na základě tohoto souboru zobrazovat naše reklama. Tyto cookies si můžete ve Vašem prohlížeči kdykoliv odstranit.

„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. 

„Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě. 

Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.
 
Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

5. Omezení uložení

Správce Vaše osobní údaje, které shromáždil za účelem uzavření úplatné smlouvy v internetových katalozích zlikviduje do 12 měsíců od jejich získání pokud dříve nevyjádříte nesouhlas se zpracováním pro tento účel.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje pokud s ním uzavřete úplatnou smlouvu (o prezentaci ve webovém katalogu, o tvorbě webové stránky, o linkbuildingu) po dobu trvání smlouvy a dále po dobu dalších 15 let z důvodu soudní ochrany (např. právy na náhradu škody (např. § 636 odst. 2 Občanského zákoníku). Poté všechny osobní údaje zlikviduje.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje pokud jste sami dobrovolně vyjádřili souhlas s jejich zpracováním (např. prezentace v katalogu zdarma), a to po dobu 5ti let, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje, které nejsou uvedeny v předcházejících větách tohoto článku, pokud k nim bude mít odpovídající účel zpracování, a to po dobu 4 let. Právní titul zpracování osobních údajů opírá Správce o oprávněný zájem spočívající v soudní ochraně.

6. Předání osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správce může získané osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, předat Partnerovi společnosti, a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad.

Správce osobních údajů nepředává Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi.

Partnery společnosti se rozumí zejména:

Klient bere na vědomí, že Správce může předávat osobní údaje orgánům státní správy za účelem stanoveným právními předpisy.

7. Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje pocházejí přímo od Vás, pokud jste u nás objednali službu, a to buď prostřednictvím našich webových stránek, případně jinou formou (emailem, telefonem, písemně). 

Vaše osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, kterými je webová stránka administrativního registru ekonomických subjektů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz), nebo Vaše vlastní webová prezentace.

8. Práva klienta

  • právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování – máme povinnost Vás
   informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány
   přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy
   dojde ke vzájemné komunikaci pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo
   nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně.
  • právo na přístup k osobním údajů – na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda
   zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva
   na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že
   nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.
  • právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit
   nebo je doplnit.
  • právo na výmaz– na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného
   odkladu vymazat, zejména pokud:
   • ste odvolali souhlas a nemáme další právní titul ke zpracování,
   • osobní údaje již nepotřebujeme k vymezenému účely, pro který byly zpracovávány,
   • zpracovávali jsme osobní údaje protiprávně,
   • splníme tím právní povinnost dle právních předpisů,
   • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a nejsou
    zde žádné převažující oprávněné důvody
   • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
    profilování.

I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

   • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
   • splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
   • výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace.
  • právo na omezení zpracování – jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě,
   že:
   • popřete přesnost osobních údajů,
   • Správce zpracovává osobní údaje protiprávně, ale zároveň nechcete, aby je Správce
    vymazal,
   • osobní údaje již Správce nepotřebuje pro žádný z vymezených účelů, ale požadujete po
    Správci jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   • vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. IV. a čekáme na
    ověření, zda zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může Správce tyto údaje zpracovávat pouze
jejich uložením s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Správce Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

 • právo na přenositelnost údajů – pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo
  na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete Správce požádat
  o:
  • poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • předání takových údajů přímo jinému správci pokud je to technicky možné.
 • právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného
  zájmu, případně profilujeme, můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté
  jednak omezíme zpracování dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné
  oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme
  k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky
  zpracovávat.
 • právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán
  ochrany osobních údajů- Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha
  7, web: https://www.uoou.cz/, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), a to podáním
  stížnosti. Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany. Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu
  na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování
  ze strany Správce porušena

UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI SPRÁVCI

Svoje práva můžete vůči Správci uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu: bana@netpromotion.cz nebo poštou zaslanou na adresu Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pokud nás kontaktujete elektronicky, Správce odpoví rovněž elektronicky. neboť rádi šetříme naše lesy. Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace. 

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, kdy dle GDPR musíme reagovat nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedeným důvodů pro zdržení informujeme. 

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, aby jste nám poskytly další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za který se vydává. 

Žádosti vyřizujeme bezplatně, ale má to určité výjimky:

kdy pokud Správce dojde k závěru, že nastal jeden z uvedených důvodů, odmítneme žádosti vyhovět, nebo Vám naúčtujeme přiměřený poplatek, abychom zaplatili administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

Zvěřejněno dne 25.5.2018

Netpromotion group s.r.o.

Využijte nezávazné poptávky

Získejte cenovou nabídku, pošlete nám poptávku ještě dnes

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.